x

KONTAKT

Zostaw nam wiadomość - odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.
 • +48 508 608 409
 • kontakt@kancelaria-szymczykiewicz.pl
 • ul. Ratuszowa 11 lok. 129, Warszawa
 • +48 508 608 409
 • kontakt@kancelaria-szymczykiewicz.pl
 • ul. Ratuszowa 11 lok. 129, Warszawa
Właściciel

Roland Szymczykiewicz

Adwokat 508 608 409 roland@kancelaria-szymczykiewicz.pl
Roland Szymczykiewicz kancelaria adwokacka warszawa centrum

Jest dumnym absolwentem Uniwersytetu im. Stefana Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie.  Skończył aplikację adwokacką w Warszawie, zdając egzaminy adwokackie z bardzo dobrymi ocenami.

Roland Szymczykiewicz łączy pracę adwokacką z zamiłowaniem naukowym, który realizuje tworząc publikacje naukowe, uczestnicząc w konferencjach naukowych, a także pełniąc funkcję nauczyciela akademickiego (w latach 2008-2011 m.in. pełnił funkcję asystenta w Katedrze Postępowania Karnego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, funkcję asystenta w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie).

Przedmiotem zainteresowań naukowych Adwokata Rolanda Szymczykiewicza jest prawo karne i postępowanie karne, natomiast w pracy adwokackiej prowadzi również na szeroką skalę sprawy cywilne, spadkowe, rodzinne i inne.

W pracy Kancelarii Adwokat ten prowadzi szereg spraw medialnych, kilka z nich opisywanych było w największych dziennikach ogólnopolskich. Wielką nobilitacją dla Adwokata Rolanda Szymczykiewicza jest występowanie w mediach w roli eksperta (specjalisty) z zakresu prawa karnego i postępowania karnego.

Dorobek naukowy Adwokata Rolanda Szymczykiewicza obejmuje obecnie:

 1. a) publikacje naukowe:
 • „Problematyka kontroli sądowej orzeczeń dyscyplinarnych służb mundurowych w kontekście wymiaru kary dyscyplinarnej na przykładzie Służby Celnej” (w druku)
 • Opinia prawna nr 02/01/2016 z dnia 20.01.2016 (w sprawie inicjatywy obywatelskiej – druk nr 30, druk VIII Kadencji Sejmu) – „Służba Celna – droga do równego traktowania” Warszawa 2016
 • Odpowiedzialność Skarbu Państwa za niesłuszne oskarżenie po nowelizacji procedury karnej (po 1 lipca 2015) – w druku w: Studia Prawnicze i Administracyjne #14 (4)/2015, wyd. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 2015
 • Ograniczenia w prawie do wolności wypowiedzi przewodniczących związków zawodowych – w: Studia Prawnicze i Administracyjne #13 (3)/2015, wyd. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 2015
 • Administracyjno-prawne problemy związane z procesem zmian stanowisk i stopni w Służbie Celnej w: Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce, Tom V, Warszawa 2015
 • Status prawny funkcjonariusza celnego w: Zarządzenie w Służbie Celnej RP- szanse i zagrożenia XXI wieku, Warszawa 2015
 • Prawnokarne ujęcie obowiązku naprawienia szkody (współautorstwo z dr. Marcinem Wielcem) w: Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część Piąta, pod red. B.T. Bieńkowskiej oraz D. Szafrańskiego, Warszawa 2014
 • Mechanizmy ponoszenia odpowiedzialności za niesłuszne oskarżenie osoby w polskim systemie prawnym w: Prawa człowieka fundamentem Europy wartości. (współautorstwo z dr. Marcinem Wielcem) w: Studia monograficzne ofiarowane Pani Inarze Wilkaste z okazji nagrody Victoria of Human Rights 2014 pod red. Cezarego T. Szyjko, Warszawa 2014
 • Kompetencje Rzecznika Praw Dziecka i jego wpływ na przebieg procesu karnego w: Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce, Tom III, Warszawa 2011
 • Udostępnienie przez Prokuratora Generalnego akt postępowania przygotowawczego stronom i osobom trzecim” (współautorstwo : dr. Marcin Wielec ) Zeszyty Naukowe WSM 2011, Nr 1
 • Odmowa przyjęcia do służby celnej pomimo zatarcia skazania MPCiP 2010, Nr 7-8
 • Przywrócenie uchybionego terminu w postępowaniu podatkowym (w świetle analizy orzecznictwa sądów administracyjnych, MPCiP 2010, Nr 11,
 • Wniosek o umorzenie długu jako czynność niestanowiąca uznania niewłaściwego (art. 123 § 1 pkt 2 KC), MPCiP 2010, Nr 9
 • Wielopłaszczyznowe skutki orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu (współautorstwo: dr. Marcin Wielec, UKSW) w: Zeszyty Naukowe WSM 2010, Nr 1
 • Depenalizacja a treść orzeczenia sądowego- Zeszyty Naukowe WSM nr 8, rok. 2008

            2) udział w konferencjach naukowych w roli prelegenta w:

– w Sejmie RP w dniu 12 maja 2016 roku w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Przedsiębiorczość w Służbie Zdrowia „Podmioty niepubliczne w publicznej służbie zdrowia”, referat:  „Prywatne gabinety dentystyczne w publicznej służbie zdrowia”

– ogólnopolskiej sieci szkoleń dla organizowanych przez Dziennik “Gazeta Prawna” oraz NBP w grudniu 2011 i styczniu 2012 r. pt. “Karnoprawne aspekty działalności bankowej i finansowej” – gdzie Roland Szymczykiewicz wygłaszał prelekcje na temat przestępstw “bankowych”, przestępstw “internetowych” oraz problematyki dowodów elektronicznych w procesie karnym

– w ogólnopolskiej konferencji w Olsztynie w 2010 r.“Ile warte jest Twoje życie? Prawne i społeczno-kryminologiczne aspekty zjawiska porwań dla okupu” – gdzie Roland Szymczykiewiczwy wygłosił prelekcję pt. “Normatywna konstrukcja przestępstwa wzięcia zakładnika”

Niezależnie od powyższego Adwokat Roland Szymczykiewicz regularnie uczestniczy w różnego rodzaju konferencjach, sympozjach i spotkaniach o charakterze naukowym.

         3) publikację ponad 100 artykułów o tematyce poradniczej dotyczącej postępowania karnego w największym polskim portalu internetowym „Wieszjak.pl” oraz publikację artykułów poradniczych w innych mediach.